Ta witryna internetowa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarkiAkceptuję

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód

ul. Częstochowska 40/52, 93-121 Łódź
tel: (0-42) 253-15-00
fax: (0-42) 676-29-45

email: sekretariat@puplodz.pl
  lolo@praca.gov.pl

Dokumenty niezbędne do rejestracji

2016-10-18

 • dowód osobisty (w przypadku braku dowodu osobistego inny ważny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość)
 • zaświadczenie z urzędu gminy (zarówno ze stałego jak i czasowego miejsca zameldowania) o posiadaniu bądź nie posiadaniu gospodarstwa rolnego - (ważne 30 dni od daty wystawienia)
  w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego powyżej 1 ha przeliczeniowego lub zamieszkiwania na terenie gospodarstwa rolnego powyżej 2 ha przeliczeniowych należy doręczyć:
  - zaświadczenie z KRUS o podleganiu bądź niepodleganiu pod ubezpieczenie społeczne rolników
 • świadectwo szkolne/dyplom, ukończone kursy, dokumenty potwierdzające odbyte staże organizowane przez inne podmioty - oryginał + kopia (w przypadku kontynuowania nauki - zaświadczenie ze szkoły z określonym systemem nauki)
 • książeczka wojskowa - jeżeli była odbyta służba wojskowa
 • oryginały wszystkich świadectw pracy, umów zlecenia, umów o dzieło
 • kopie świadectw pracy, umów zlecenia, umów o dzieło od ostatniego wyrejestrowania z urzędu pracy
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności - oryginał i kopia
 • zaświadczenie z MOPS o okresie pobierania zasiłku gwarantowanego lub zasiłku stałego - oryginał i kopia
 • przy świadectwach pracy na część etatu i przy umowach zlecenie należy doręczyć:
  - zaświadczenie o zarobkach brutto w rozbiciu na poszczególne miesiące z adnotacją iż od w/w wynagrodzenia odprowadzane były składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy

 

W przypadku zgłaszania członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego:

 • nr ewidencyjny PESEL
 • w przypadku dzieci pow.18 roku życia – zaświadczenie ze szkoły z określoną datą końca nauki

 

W przypadku osób samotnie wychowujących dziecko do 15 roku życia należy dostarczyć:

 • akt urodzenia dziecka
 • wyrok sądu o rozwodzie/separacji / akt zgonu współmałżonka lub inne dokumenty potwierdzające fakt samotnego wychowywania dziecka

 

W przypadku świadczenia usług na podstawie umowy uaktywniającej (opiekunka/niania):

 • umowa uaktywniająca
 • zaświadczenie z ZUS o okresie podlegania pod ubezpieczenie społeczne z tytułu ww. umowy

 

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej/osoby współpracującej należy doręczyć:

 • zaświadczenie z ZUS-u o podleganiu i opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy z uwzględnieniem podstawy wymiaru składek w stosunku do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę - oryginał i kopia
 • wydruk z CEIDG o likwidacji/zawieszeniu działalności gospodarczych
 • druk ZWUA – zgłoszenie do ZUS-u o zakończonej współpracy przy działalności gospodarczej

 

W przypadku pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty socjalnej należy doręczyć:

 • zaświadczenie z ZUS lub KRUS lub opieki społecznej o okresie pobierania renty
 • zaświadczenie od lekarza o zdolności do pracy lub decyzja lekarza orzecznika o zdolności do pracy

 

W przypadku renty rodzinnej należy doręczyć:

 • decyzja o przyznanym świadczeniu
 • zaświadczenie o wysokości świadczenia w miesiącu poprzedzającym dzień rejestracji w PUP

 

W przypadku rejestracji po zakładzie karnym/areszcie śledczym należy doręczyć:

 • świadectwo zwolnienia z zakładu karnego/ aresztu śledczego
 • zaświadczenie o wykonywaniu pracy (w przypadku świadczenia pracy)

 

W przypadku pobierania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego kończącego zatrudnienie lub po zakończeniu zatrudnienia należy doręczyć:

 • zaświadczenie z ZUS o okresie pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, rehabilitacyjnego
 • zaświadczenie od lekarza o zdolności do pracy lub decyzja lekarza orzecznika o zdolności do pracy – w przypadku pobierania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego

 

W przypadku wyrejestrowania w związku z niezdolnością do pracy wskutek choroby lub przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego przez okres powyżej 90 dni oraz wyrejestrowaniem z powodu braku zaświadczenia o niezdolności do pracy wskutek choroby na druku ZUS ZLA

 • zaświadczenie od lekarza o zdolności do pracy

 

Osoby rejestrujące się po zmianie miejsca zamieszkania, zarejestrowane uprzednio w innym urzędzie pracy, oprócz wymienionych wyżej dokumentów winny przedłożyć oryginały decyzji dotyczących przyznania/ pozbawienia statusu osoby bezrobotnej i prawa do zasiłku, wydane przez te urzędy

 

W celu potwierdzenia i uznania okresu pracy w państwach Unii Europejskiej lub państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, osoba rejestrująca się poza dokumentami do rejestracji osób bezrobotnych powinna przedłożyć w dniu rejestracji dokument U1/formularz E 301- zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie oraz wykonywanie pracy na własny rachunek przebyte w krajach UE/EOG.

 

Artykuł dodany przez: Gajda Paweł

Artykuł zredagowany przez: Gajda Paweł

Projektowanie stron: mescaldesign.pl
Książka adresowa Klawisze dostępu Zadaj pytanie