Ta witryna internetowa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarkiAkceptuję

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód

ul. Częstochowska 40/52, 93-121 Łódź
tel: (0-42) 253-15-00
fax: (0-42) 676-29-45

email: sekretariat@puplodz.pl
  lolo@praca.gov.pl

Aktualności

08:00

2017-04-04

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

 

 

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, iż
 

w dniach 5 i 6 kwietnia 2017 roku
 

przyjmowane będą wnioski o przyznanie środków
z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

 

Wnioski należy składać w pokoju 122 w siedzibie urzędu
w Łodzi przy ulicy Częstochowskiej 40/52.

 

 

 

Pliki do pobrania
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (PDF, 382 KB) 2017-03-28 08:47:36 382 KB pobierz
Regulamin w sprawie przyznawania środków z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (PDF, 909 KB) 2017-03-21 12:28:35 909 KB pobierz
Załącznik Nr 1 do Regulaminu (PDF, 539 KB) 2017-03-21 12:28:35 539 KB pobierz
Barometr zawodów 2017 powiat łódzki wschodni (PDF, 761 KB) 2017-03-21 12:28:35 761 KB pobierz
Wniosek o dofinansowanie kształcenia ustawicznego w ramach KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (PDF, 338 KB) 2017-03-21 12:28:35 338 KB pobierz
Załącznik nr 1 do Wniosku KFS (PDF, 378 KB) 2017-03-21 12:28:35 378 KB pobierz

Artykuł dodany przez: Gajda Paweł

Artykuł zredagowany przez: Gajda Paweł

00:00

2017-03-30

Nabór - Staże 30-

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych


Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, że realizuje projekt pn. „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE ŁÓDZKIM WSCHODNIM (III)”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Wnioski o organizację stażu wg załączonego wzoru przyjmowane będą

 

od dnia 27.03.2017 r.

 

W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski organizatorów, którzy podpiszą bezwzględną deklarację zatrudnienia1 po zakończeniu stażu stanowiącą załącznik do wniosku oraz wywiązywali się z dotychczas zawieranych umów.

 

Nabór skierowany jest do osób młodych do 30 roku życia2 posiadających ustalony II profil pomocy z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym lub ponadgimnazjalnym i należących jednocześnie do kategorii tzw. młodzieży NEET3.

 

W przypadku osób do 25 roku życia do projektu mogą przystąpić tylko osoby zarejestrowane w PUP Łódź-Wschód po 01.01.2017 r.

 


1 A) stosunek pracy:

 • umowa o pracę na nieprzerwany okres co najmniej 3 pełnych miesięcy,
 • przynajmniej ½ etatu,

   B) umowę cywilnoprawną:

 • umowa zawarta na minimum 3 pełne miesiące,
 • wartość umowy jest równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę na bazie miesięcznej,
 • odprowadzenie składek zdrowotnych i ubezpieczeniowych zgodnie z krajowym prawodawstwem.

W przypadku umowy o dzieło, w której nie określono czasu trwania umowy, wartość umowy musi być równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

 

2 Do dnia 30 urodzin.

 

3 Osoba, która spełnia łącznie trzy warunki:

 • nie pracuje (tj, jest bezrobotna lub bierna zawodowo),
 • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
 • nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy), przy czym weryfikacji podlega udział w tego typu aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie 4 tygodni poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

 

Pliki do pobrania
Wniosek o zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia (PDF, 203 KB) 2017-03-24 11:53:45 203 KB pobierz

Artykuł dodany przez: Gajda Paweł

Artykuł zredagowany przez: Gajda Paweł

10:00

2017-03-28

Nabór - Refundacje PFRON

 

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, iż

 

od dnia 30.03.2017 r. do dnia 31.03.2017 r.

 

przyjmowane będą

 

Wnioski o przyznanie
refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.

 

Maksymalna kwota dotacji ze środków PFRON: 36 125,00 zł

 

Pliki do pobrania
Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (PDF, 172 KB) 2017-03-28 10:03:28 172 KB pobierz
Zgłoszenie oferty pracy. Informacja o wolnym miejscu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (PDF, 92,6 KB) 2017-03-28 10:03:28 92,6 KB pobierz
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (PDF, 382 KB) 2017-03-28 10:03:28 382 KB pobierz
Regulamin dotyczący warunków i trybu przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej lub zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby (PDF, 158 KB) 2017-03-28 10:03:28 158 KB pobierz

Artykuł dodany przez: Gajda Paweł

Artykuł zredagowany przez: Gajda Paweł

09:54

2017-03-28

Nabór - Dotacje PFRON

 

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, iż

 

od dnia 30.03.2017 r. do dnia 31.03.2017 r.

 

przyjmowane będą

 

Wnioski osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

 

Maksymalna kwota dotacji ze środków PFRON: 35 000,00 zł

 

Pliki do pobrania
Wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (PDF, 210 KB) 2017-03-28 09:54:46 210 KB pobierz
Regulamin dotyczący warunków i trybu przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej lub zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby (PDF, 158 KB) 2017-03-28 09:54:45 158 KB pobierz

Artykuł dodany przez: Gajda Paweł

Artykuł zredagowany przez: Gajda Paweł

12:10

2017-03-24

Nabór - Dotacje 30+

 

Łódzkie promuje


 

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, że rozpoczął realizacje projektu pn. „AKTYWIZACJA OSÓB powyżej 29 roku życia POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE ŁÓDZKIM WSCHODNIM (III)”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie VIII.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia przez powiatowe urzędy pracy” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Wnioski o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej wg załączonego wzoru przyjmowane będą

 

w dniach od 27.03.2017 r. do dnia 31.03.2017 r.

 

Nabór skierowany jest do osób w wieku powyżej 30 roku życia posiadających ustalony II profil pomocy,
które spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • długotrwałe bezrobocie1
 • niskie kwalifikacje2,
 • wiek powyżej 50 lat.

 

Maksymalna kwota dotacji 23 400 zł.

 


1 Osoba, która jest bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.
Należy brać pod uwagę faktyczny czas pozostawania bez pracy, wliczając okres rejestracji w urzędzie pracy, jak również czas pozostawania bez pracy przed rejestracją w urzędzie pracy.
   Do tego okresu nie wlicza się czasu nauki w systemie szkolnictwa dziennego.

 

2 Osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ponadgimnazjalnego włącznie (liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa).

 

Pliki do pobrania
Wniosek o przyznanie ze środków z Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa (PDF, 358 KB) 2017-03-24 12:28:27 358 KB pobierz
Regulamin dotyczący warunków i trybu refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, lub przyznania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (PDF, 454 KB) 2017-03-24 12:28:27 454 KB pobierz

Artykuł dodany przez: Gajda Paweł

Artykuł zredagowany przez: Gajda Paweł

09:47

2017-03-17

Nabór - Dotacje 30-

Nabór - Dotacje 30-
Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, że realizuje projekt pn. „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE ŁÓDZKIM WSCHODNIM (III)”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wnioski o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej wg załączonego wzoru przyjmowane będą od dnia 20.03.2017 r. do dnia 24.03.2017 r.
czytaj więcej

09:39

2017-03-03

Nabór - Doposażenia

Nabór - Doposażenia
Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód uprzejmie informuje, iż od dnia 06.03.2017 r. do dnia 10.03.2017 r. przyjmowane będą wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Nabór dotyczy zatrudnienia osób bezrobotnych posiadających ustalony II profil pomocy.
czytaj więcej

08:02

2017-02-10

Nabór - Staże 30-

Nabór - Staże 30-
Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, że realizuje projekt pn. „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE ŁÓDZKIM WSCHODNIM (III)”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wnioski o organizację stażu wg załączonego wzoru przyjmowane będą od dnia 30.01.2017 r. do dnia 03.03.2017 r.
czytaj więcej

08:01

2017-02-10

Nabór - Staże 30+

Nabór - Staże 30+
Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, że rozpoczął realizacje projektu pn. „AKTYWIZACJA OSÓB powyżej 29 roku życia POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE ŁÓDZKIM WSCHODNIM (III)”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie VIII.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia przez powiatowe urzędy pracy” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wnioski o organizację stażu wg załączonego wzoru przyjmowane będą w dniach od 13.02.2017 r. do dnia 28.02.2017 r.
czytaj więcej

08:00

2017-02-10

Nabór - Dofinansowania

Nabór - Dofinansowania
Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, iż od dnia 13.02.2017 r. do dnia 24.02.2017 r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie pracodawcy / przedsiębiorcy dofinansowania wynagrodzenia: przez okres 12 miesięcy za zatrudnienie przez okres 18 miesięcy skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 lat, a nie ukończył 60 lat / przez okres 24 miesięcy za zatrudnienie przez okres 36 miesięcy skierowanego bezrobotnego, który ukończył 60 lat.
czytaj więcej
Projektowanie stron: mescaldesign.pl
Książka adresowa Klawisze dostępu Zadaj pytanie